منظور از تامین سرمایه چیست؟

 

هر فعالیت اقتصادی فارغ از دولتی یا خصوصی بودن و همچنین فارغ از جنس فعالیت، نیاز به نقدینگی دارد. نقدینگی موتور محرکه فعالیتهای اقتصادی بوده و بدون آن هیچ چرخی به گردش در نخواهد آمد. با این حال، این مفهوم در دنیای کسبوکار و بخش خصوصی کاربرد بیشتری دارد. خصوصا آنکه در دهههای اخیر سهم بخش خصوصی و کسبوکارهای کوچک و بزرگ شخصی از کیک اقتصاد جهانی و همچنین ایران بیشتر شده است. این شرکتها بسته به نوع بیزینس مدل و هدفی که دارند میتوانند به طرق مختلف برای جذب سرمایه اقدام کنند. به عنوان مثال، نحوه تامین مالی استارتآپها با سایر شرکتهای سنتی دیگر دارای تفاوتهای محسوس است. در کسبوکارهای نوپا بیشتر از صندوقهای وی سی و سرمایهگذاری خطرپذیر جهت جذب سرمایه استفاده میشود، در حالی که در سایر شرکتها اینگونه نیست. با این حال، تامین سرمایه به هر روشی و برای هر نوع کسبوکاری که صورت گیرد، دارای یک وجه مشترک بوده و آن بحث هزینه سرمایه است. در ادامه به این مفهوم اشاره میکنیم.   

هزینه سرمایه به چه معناست؟

همانطور که اشاره شد هر کسبوکاری برای به چرخش درآوردن چرخ فعالیت نیاز به جذب سرمایه دارد. اما مساله اینجاست که هر نوع از مدلهای تامین سرمایه برای یک نوع از فعالیتها مفید خواهد بود. در واقع برای تامین مالی به هر روشی نیاز به صرف هزینه وجود دارد که اصطلاحا از آن به عنوان هزینه سرمایه یاد میکنند. به عنوان مثال، فرض کنید شما قصد دارید جهت راهاندازی یک مغازه، از یک صندوق یا بانک خاصی، مقداری تسهیلات دریافت کنید. قطعا بسته به نرخ بهرهای که آن بانک دارد، در نهایت باید مقداری بیشتر از اصل پول دریافتی، پرداخت کنید. این مقدار پول پرداختی اضافه، همان باید هزینه سرمایههای متفاوتی ، هزینه سرمایه است. حال برای تامین مالی پروژههای مختلف با استفاده از روشهای مرسوم پرداخت کرد. به همین دلیل دغدغه بیشتر صاحبان کسبوکار، بر سر اولولیتبندی استفاده از روشهای تامین مالی خواهد بود. چرا که باید بدانند در نهایت استفاده از کدام روش هزینه کمتری برای آنها در پی خواهد داشت. این هزینهها علاوه بر هزینه بهره، ممکن است موارد دیگر را نیز شامل شود و حتی شامل هزینههای غیرپولی مانند مدت زمان دریافت نقدینگی یا برخی مسائل دیگر شود. هزینه تامین سرمایه نقش زیادی در موفقیتآمیز بودن پروژهها خواهد داشت. به همین دلیل محاسبات هزینه سرمایه در اینجا اهمیت زیادی پیدا خواهد کرد. چرا که خطا در محاسبات هزینه سرمایه باعث میشود تا به اشتباه روشی غیربهینه
را در فرایند تامین مالی انتخاب کنید. بنابراین برای آن دسته از کسبوکارهایی که خود صاحبان کسبوکار آورده کمتری داشته و نیاز به تامین مالی زیادی دارند، بحث محاسبه هزینه سرمایه اهمیت زیادی پیدا میکند. این مساله خصوصا در کسبوکارهای نوپا مانند استارتآپها که ریسک بالایی دارند، بسیار بیشتر خود را نشان خواهد داد. گذشته از این مسائل، سرمایهگذارانی که قصد سرمایهگذاری و تامین مالی شرکتها را دارند، میزان هزینه سرمایه را مدنظر قرار خواهند داد و براساس آن دست به انتخاب بهترین گزینه سرمایهگذاری خواهند زد. به همین دلیل امکان جذب سرمایه برای برخی از پروژهها سختتر از برخی دیگر خواهد بود. مفهوم هزینه سرمایه با برخی دیگر از اصطلاحات از جمله بازگشت سرمایه ارتباط دارد که در ادامه به آن اشاره میکنیم.

بازگشت سرمایه به چه معنا است؟

برای سرمایهگذاران همواره بحث بازگشت سرمایه اهمیت زیادی خواهد داشت. چرا که این نرخ نشان میدهد که تا چه میزان سود به ازای مقدار سرمایهای که سرمایهگذاری شده، به دست خواهد آمد. در این میان همچنین مفهوم بازگشت  همواره بیشتر یا حداقل ،سرمایه ارتباط تنگاتنگی با هزینه سرمایه دارد. به نحوی که باید میزان بازگشت سرمایه مورد انتظار برابر با میزان هزینه سرمایه باشد. در غیر اینصورت پروژه مورد نظر اساسا بازدهی نداشته و یک سرمایهگذاری زیانده خواهد بود. هر اندازه نرخ بازگشت سرمایه بیشتر بوده و از نرخ هزینه سرمایه سبقت بگیرد، تامین مالی آن پروژه به لحاظ اقتصادی برای سرمایهگذار به صرفهتر خواهد بود. عکس این قضیه نیز کاملا صدق خواهد کرد. بنابراین سرمایهگذاران به دو مفهوم بازگشت سرمایه و هزینه سرمایه در تامین مالی شرکتها و پروژهها اهمیت زیادی خواهند داد.  به مفهوم هزینه سرمایه و مباحث پیرامون آن اشاره کردیم. اما بد نیست بدانیم که محاسبه هزنیه سرمایه و همچنین محاسبه میزان بازگشت سرمایه، هر دو نقش اساسی در تامین مالی خواهند داشت. انجام این محاسبات نیاز به دانش فنی و تخصصی در کنار پشتوانه تجربه کاری در چند پروژه مختلف تامین مالی خواهد داشت. معمولا شرکتهای مشاوره تامین سرمایه به علت سابقه طولانی در زمینه تامین مالی و انجام پروژههای مختلف بهتر میتوانند به متقاضیان پاسخ دهند.  گروه مشاورین جاوید سرمایه صدرا یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه مشاوره تامین مالی و سرمایهگذاری بوده که با  بهرهگیری از کادر مجرب توانسته به انواع و اقسام کسب وکارهای مختلف مشاوره دهد. شما نیز میتوانید در خصوص خدمات مربوط به مشاوره تامین مالی، نوشتن طرح توجیهی، مطالعه بازار و مسائل مربوطه با ما در ارتباط باشید. 

نظرات

برای این مطلب نظری ارسال نشده است.

ارسال نظر